INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (OÚ)

 
Slovenčina
>
INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokračovat

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako správca osobných údajov:

Technodat, CAE – systémy, s.r.o. so sídlom trieda Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 46902104, C 5841 vedená na Krajskom súde v Brne

Technodat Elektro, s.r.o. so sídlom trieda Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 255 58 218, C 33352 vedená na Krajskom súde v Brne

Technodat Develop, s.r.o. so sídlom trieda Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 25530640, C 30629 vedená na Krajskom súde v Brne

TechnodatEngineering, s.r.o. so sídlom trieda Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 27670961, C 50736 vedená na Krajskom súde v Brne

1. Úvod

1.1. Tento dokument vyhotovil správca OÚ na účely splnenia povinností informovať dotknuté osoby o okolnostiach spracovania v rámci zasielanie obchodných oznámení a priameho marketingu správca OÚ v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (tzv. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie“).

2. Spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov správcu OÚ

2.1. Správca OÚ je oprávnený na účely svojich oprávnených záujmov či záujmov tretej strany spracovávať osobné údaje subjektu údajov v nasledujúcom rozsahu a na nasledujúce účely:

2.1.1. e-mailovú adresu subjektu údajov pre účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa produktov a služieb poskytovaných správcom OÚ,

2.1.2. meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a pracovnej pozícii subjektu údajov na účely priameho marketingu

2.2. Právnym základom spracovanie osobných údajov podľa predchádzajúceho článku je výkon oprávneného záujmu Správca OÚ spočívajúceho v priamom ponúkaní služieb subjektu údajov a v získavaní spätnej väzby subjektu údajov.

2.3. Správca OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa tohto článku do odvolania súhlasu dotknutej osoby so zasielaním obchodných oznámení prípadne do vznesenie námietky subjektu údajov proti spracovaniu jeho osobných údajov podľa čl. 4.5.

3. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov správcom OÚ


3.1. Správca OÚ je oprávnený spracovávať osobné údaje subjektu údajov manuálne alebo automatizovane prostredníctvom vlastných zamestnancov. Osobné údaje budú spracovávané vo forme zabezpečených databáz.

3.2. Správca OÚ zabezpečuje spracovávané osobné údaje pomocou organizačných, fyzických a softvérových prostriedkov zabezpečenia, najmä prostredníctvom nastavenia prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestor správcu OÚ a dátových nosičov a prostriedky softvérové ​​ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Zásady všeobecné dátové a informačnej bezpečnosti stanoví správca OÚ samostatným dokumentom.

3.3. Správca OÚ nepoužíva osobné údaje subjektu údajov k rozhodovaniu založenom výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie.

3.4. Správca OÚ neodovzdáva osobné údaje subjektu údajov žiadnemu inému subjektu v rámci EÚ, tak aj tretích krajín mimo EÚ. K rozosielanie e-mailov s obchodnými oznámeniami využíva Správca OÚ službu MailChimp, ktorej prevádzkovateľovi, nachádzajúcemu sa v postavení spracovateľa OÚ, na tento účel osobné údaje odovzdáva.

4. Informácie o právach subjektu údajov v rámci spracovania osobných údajov

4.1. Dotknutá osoba má právo požadovať na správcovi OÚ, aby mu poskytol prístup k jeho osobným údajom vo forme výpisu všetkých spracúvaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účely spracovania. Subjekt údajov je tiež oprávnený požadovať informáciu o spracovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody so správcom OÚ jeho osobné údaje.

4.2. V prípade, že sa subjekt údajov domnieva, že správca OÚ jeho osobné údaje spracováva v rozpore s týmto dokumentom alebo s právnymi predpismi, je oprávnený na správcovi požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Spracováva Ak správca nepresné osobné údaje subjektu údajov, je subjekt údajov oprávnený požadovať ich opravu.

4.3. Subjekt údajov je oprávnený požadovať na správcovi OÚ vymazanie jeho osobných údajov, ak tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, subjekt údajov odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo kedy subjekt údajov vzniesol námietky proti spracovanie osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúcou dôvody pre spracovanie.

4.4. Subjekt údajov je oprávnený požadovať na správcovi OÚ obmedzenia spracovania osobných údajov v prípade, keď subjekt údajov popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca OÚ mohol presnosť spracúvaných údajov overiť, alebo je spracovanie osobných údajov podľa dotknutých osôb protiprávny a tento odmieta prevedení vymazaniu osobných údajov, alebo správca OÚ osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

4.5. Subjekt údajov je oprávnený namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, spracovávaných na základe oprávnených záujmov správcu OÚ alebo tretej strany podľa čl. 2, ak zároveň uvedie dôvody, týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Správca OÚ je na základe námietky povinný spracovania údajov ukončiť, ibaže preukáže, že dôvod spracovanie spočívajúce v ochrane jeho záujmov prevažuje nad záujmami a slobodami dotknutej osoby.

4.6. V prípade podozrenia, že správca OÚ spracováva osobné údaje subjektu údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto dokumentom, alebo nevyhovie Ak správca OÚ niektorému z uvedených požiadaviek subjektu údajov, je subjekt údajov oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade, že správca OÚ začne so spracovávaním osobných údajov poskytnutých subjektom údajov na iné účely, než ktoré vyplývajú z tohto dokumentu, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné subjekty údajov, informuje ich o jednotlivých aspektoch spracovania a v prípade, že je na spracovanie k tomuto účelu vyžaduje súhlas dotknutej osoby, o tento súhlas pred začatím spracovania subjekt údajov požiada. V prípade, že subjektu údajov súhlas neudelí, nie je správca OÚ oprávnený s ďalším spracovaním osobných údajov začať, ak nie je daný iný právny základ spracovania.5.2. Tento dokument je subjektu údajov poskytnutý v elektronickej podobe ako príloha e-mailu zasielaného na udelenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení správcu OÚ alebo na webových stránkach správcu OÚ, kde je nepretržite dostupný všetkým dotknutým osobám.

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]