PREdistribuce, a.s.

 
Slovenčina

PREdistribuce, a.s.

Spoločnosť PREdistribuce, a.s. zaisťuje distribúciu elektrickej energie na území hlavného mesta Prahy a mesta Roztoky. Je súčasťou Skupiny PRE a je tretím najväčším dodávateľom elektriky v Českej republike.

Spoločnosť PREdistribuce, a.s. je stabilnou a prosperujúcou energetickou spoločnosťou. Bola založená v septembri roku 2005 ako 100%-tná dcérska spoločnosť Pražskej energetiky, a.s. a je súčasťou Skupiny PRE. Spravuje a rozvíja distribučnú sieť, pripája zákazníkov a poskytuje ďalšie služby súvisiace s distribúciou elektriky na území hlavného mesta Prahy a mesta Roztoky. S približne 700 000 zákazníkmi a množstvom distribuovanej elektrickej energie je tretím najväčším dodávateľom v Českej republike.

Spoločnosť PREdistribuce, a.s. v súčasnosti prevádzkuje 24 transformovní z napäťovej úrovne 110kV ba 22kV. Pre 22 z nich už bola v rámci spolupráce so spoločnosťou Technodat Elektro vytvorená kompletná projektová dokumentácia.

Pri procese tvorby projektovej dokumentácie (PD) stavieb sa investori stretávajú s nejednotnosťou ich elektronickej formy a usporiadaním projekčných dát. To vyvoláva radu problémov pri kontrole, pripomienkovania a následnej správe. Forma projektovej dokumentácie tak často nezodpovedá požiadavkám investora, ale skôr zvyklostiam projekčnej organizácie.

V spolupráci so spoločnosťou Technodat bolo vyvinuté SW riešenie Engineering Base – DMS ako riešenie pre riadenie efektívnej tvorby a správy elektronickej verzie projektovej dokumentácie energetických stavieb.

Cieľom spolupráce oboch spoločností bolo vytvorenie jednotnej koncepcie a všeobecného štandardu pre jednotlivé stupne prejednávania dokumentácie, vytvorenie podmienok pre nasadenie systému Engineering Base, ktorý v sebe zlučuje všetky dostupné prostriedky pre správu a pripomienkovanie jednotnej databázy elektronickej formy PD stavieb PREdi. A ďalej zjednotenie požiadaviek a formy spracovania jednotlivých druhov projektovej dokumentácie PREdi v zmysle stavebného zákona.

V súčasnosti využíva spoločnosť PREdistribuce šesť plávajúcich pracovísk systému Engineering Base. Má spracované štandardy a využíva webový portál pre predávanie dokumentácie stavieb.

„TECHNODAT Elektro sme vždy hodnotili ako aktívneho dodávateľa, ktorý prináša do našej spoločnosti nové trendy, hodnotí spoluprácu Ing. Karel Schmidt.

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.